• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 288 Протокол 19 от 11.01.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в гр. Балчик, ул. „Самара"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 288: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.62, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 51, ал. 1, т. 4 от НОРПУРОИ на ОбС- Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-2077-46/21.12.2017 г. от инж. Недко Енев - упълномощен представител на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД Общински съвет - Балчик дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж за изграждане на трафопост със застроена площ от 8,5 м2 и сервитут от 60,80 м2, съгласно приложена ситуация, върху ПИ № 02508.87.90 по кадастралната карта на гр. Балчик, на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД с ЕИК ******** със седалище и адрес на управление: гр. Варна.   

           2. Одобрява пазарна оценка за правото на строеж и сервитут в размер на 1330.00 лв. (хиляда триста и тридесет лева), без ДДС.  

           3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува