• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 287 Протокол 19 от 11.01.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Мелих Мехмедов Хаджиев за учредяване право на пристрояване в гр. Балчик, ул. „Ивайло"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 287:  1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1013-6/18.12.2017 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 694.00 лв. (шестстотин деветдесет и четири лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване с площ от 30 м2 към жилищна сграда с идентификатор 02508.85.383.1, построена върху общинска земя УПИ ХІІІ, кв. 97 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.383 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 2262/11.11.2005 г., на Мелих Мехмедов Хаджиев.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува