• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 286 Протокол 19 от 11.01.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ и промяна на улична регулация за урегулиран поземлен имот в кв. 32 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 286:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI и промяна на улична регулация за урегулирания поземлен имот в кв.32 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"