• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 283 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По двадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на медицински кабинет (стоматологичен), находящ се на І-ви етаж от двуетажна сграда - публична общинска собственост в с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 283: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

      1. Да бъде отдаден под наем медицински кабинет /стоматологичен/ с площ от 15,00 м2, находящ се на 1-ви етаж от двуетажна сграда с идентификатор № 18160.501.255.1 по кад.карта на с.Гурково, цялата с площ от 164,00 м2-публична общинска собственост, актувана с АОС 430/10.12.2014 г., за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3, Зона 4 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

   3.2. притежават диплом за завършено висше образование по дентална медицина;

   3.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

    4.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;

    4.2.да спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"