• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 282 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Определяне на представител на община Балчик в комисия за изработване на областна здравна карта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 282: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и във връзка с писмо от Министъра на здравеопазването с вх. № 04-35-6/30.11.2017 г., Общински съвет - Балчик

Реши:

1. Определя Тамара Агасалимовна Зейналова - гл.специалист здравеопазване в ОбА-Балчик за представител на Община Балчик в комисията за Област
Добрич за изготвяне на областна здравна карта.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"