• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 279 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 279: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Заявление вх. № 33-46-1/13.11.2017 г. от Председателя на Съюза на българските художници и във връзка с реализиран европейски проект „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата" за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата":

            1. Общински съвет - Балчик отменя свои решения № 531 от 31.03.2010 г. и № 171 от 30.06.2016 г.   

            2. Общински съвет - Балчик учредява безвъзмездно право на ползване  на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници" със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Шипка" №6, представлявано от Председателя Любен Генов върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 483/26.10.2000 г., а именно: пет броя ателиета за артисти с обща площ 345.50 м2, находящи се на петия етаж на сграда с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Приморска" №24.

            3. Определя срок на безвъзмездното право на ползване 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на договора.

            4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на договор за безвъзмездно право на ползване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"