• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 278 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Съгласуване на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 278: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 127, ал. 10 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик не съгласува ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПП на ОУП) на община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

0 „ЗА", 20 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"