• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 123 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 123: Ha основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от 30С и във връзка с молба вх. № 26-00-146/31.03.2008 г. от Е.ОН България Мрежи АД, регионален център - Добрич, общински съвет - Балчик обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 67951.501.948 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, с площ от 32 м2, представляващ част от двора на училище "Васил Левски" публична общинска собственост, целият с площ от 12 275 м2, актуван с АОС № 355/20.O1.2000 г.

След влизане на решението в сила да се състави акт за частна общинска собственост.