• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 122 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 122: Ha основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 78, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 30С, Общински съвет Балчик:

1. Удължава договор за наем № 50/30.04.1999 г. сключен между Община Балчик и ЕТ "МИЛЧО МИТАНОВ" с Булстат 124073844, рег. с реш. 452 по ф.д. № 341/1995 г. на ДОС, представлявано от Милчо Петров Митанов от гр.Балчик, ул. "Рила" № 3, касаещ общински терен, представляващ тераса за ЗОХ с площ от 140 м2, находящ се пред ресторант "Морско око" в гр. Балчик, считано от 30.05.2008 до 30.05.2009 г.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да подпише анекс към договора за наем с горепосоченото лице.