• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 121 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 121: Ha основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 78, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към 3акона за изменение и допълнение на ЗОС, Общински съвет Балчик:

1. Удължава договор за наем № 500/01.10.2004 г., сключен между Община Балчик и "МАХ" ЕООД, представлявано от Митат Акимов Хашимов от с. Бобовец, касаещ общински обект - Помещение с площ от 18 м2 за хранителен магазин в с. Бобовец, общ. Балчик, считано от 01.10.2007 г. до 01.11.2010 г.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да подпише анекс към договора за наем с горепосоченото лице.