• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 114 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

РЕШЕНИЕ № 114: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Сюлялидин Муйдинов Мустафов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

2. Стоян Стаменов Стоянов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.

3. Севилджан Ниязиева Шерифова от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

4. Исмаил Али Исмаил от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

5. Сузан Белгинова Алиибрямова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

6. Петър Дончев Петров от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7. Веска Димитрова Шишкова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.

8. Невянка Сашева Петрова от гр. Балчик, за консумативи, в размер на 1000,00 (хиляда) лева.

9. Станко Атанасов Вълчев от с. Безводица, за подпомагане на семейство след пожар, в размер на 1000,00 (хиляда) лева.

10. Айше Неджиб Али от с. Дъбрава, за подпомагане на семейство след пожар, в размер на 1000,00 (хиляда) лева.

11. Велика Илиева Колева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

12. Ивилина Пенчева Димова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

13. Тодор Мирчев Мирчев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

14. Желязко Славчев Славчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер                   на 150,00 (сто и петдесет) лева.

15. Божанка Аспарухова Кушева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.


Не одобрени молби

1. Демир Демиров Куртев от гр. Балчик, за лечение. Същият е получавал помощи.

2. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, за закупуване на електрическа инвалидна количка. Да се обърне към Агенцията за Социално подпомагане град Балчик.

3. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за закупуване на лекарства. Същата е получавала помощи.

4. Светла Георгиева Янкова от гр. Балчик, за закупуване на леща. За закупуване на леща не се отпускат средства.

5. Юмер Селим Салим от гр. Балчик, за закупуване на лекарства. Няма актуална консултация от невролог.

6. Борис Демиров Мързиков от гр. Балчик, за закупуване на лекарства. Лекарствата не са скъпоструващи.

7. Румяна Евгениева Дончева от гр. Балчик, за закупуване на очила. Няма преглед при офталмолог.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"