• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 113 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Докладна за предоставяне на помещение - трети етаж на сграда, находяща се в Поземлен имот № 02508.84.280.3 - частна общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 113: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4. от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и подписан Договор № 409/27.06.2013 г. между Община Балчик и Фирма „СОНИК СТАРТ" ООД за управление на социални услуги, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да предостави помещение - трети етаж на сграда, находяща се в Поземлен имот № 02508.84.280.3 - частна общинска собственост, за безвъзмездно ползване от Фирма „СОНИК СТАРТ" ООД за предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа" за срок от 10 години, съгласно срока за предоставяне на социалната услуга.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"