• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 112 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Докладна за настаняване на Центърът за социална рехабилитация и интеграция в имоти общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 112: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39 ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Отменя Решение № 617, Протокол № 41 от заседание, проведено на 29.05.2014 г.

2. На основание чл. 58, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Балчик настанява Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в сградния фонд на община Балчик, върху имоти  - частна общинска собственост, както следва:

2.1. Имот с административен адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисиполис" № 3, кв. 152, актувани с АОС № 3824/12.04.2010 г., с идентификатор 02508.84.393.1.1, представляващ самостоятелен обект - ОФИС с площ от 22 м2, на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок;

2.2 Имот с административен адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисиполис" № 3, кв. 152, актувани с АОС № 3825/12.04.2010 г., с идентификатор 02508.84.393.1.2, представляващ самостоятелен обект - ОФИС с площ от 17 м2, на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок;

3. Възлага на кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на ЦСРИ.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"