• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 111 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на „Медицински Център - І - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 111: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 146, ал. 1, от ТЗ и чл. 14, ал. 1, т. 13 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговските дружества с общинско участие в капитала и във връзка чл. 37, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗС и §1д от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Общински съвет - Балчик избира за одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Медицински център-І-Балчик" Одиторско Дружество "ОДИТА" ООД, гр. Добрич с рег.№052/1997г.

2. Възлага на управителя на лечебното заведение да сключи договор с лицето по т.1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"