• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 109 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 109: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба с вх. № 63-07-1/06.03.2017г. от председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на военноинвалиди и военнопострадали от общината - 13 /тринадесет /души 1 300 лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2017 г.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"