• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 108 Протокол 8 от 30.03.2017 г.


По двадесет и първа точка от дневния ред: Приемане на отчет на Програмата за управление на отпадъците на град Балчик 2014-2020 г., за отчетната 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 108: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Приема отчет на програмата за управление на отпадъците на община Балчик 2014-2020 г. за отчетната 2016 г.

2. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
                                         2014-2020 ГОДИНА

приета с Решение № 875 по Протокол № 53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик


            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна. Отчета обхваща дейностите с третирането на отпадъците.

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места. Дейностите се осъществяват от ОбП „БКС" и фирма „ Клинър" ООД. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график и са обхванати всички населени места в община Балчик. Както следва:

-         КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци;

-          „Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево.

-         ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена.

 
ОП „БКС" разполага с 7 бр. сметоизвозващата техника, а  КК „Албена" с 5 бр.
 
Налични съдове за 2016 г., както следва:

- за гр. Балчик - 430 бр. контейнери тип "Бобър", 3400 бр. кофи тип "Мева" и 160 бр. кошчета;

- за с. Оброчище -31 бр. контейнери тип "Бобър", 390 бр. кофи тип "Мева";

- за с. Кранево - 95 бр. контейнери тип "Бобър", 460 бр. кофи тип "Мева"

- за с. Църква  - 34 бр. контейнери тип „Бобър"

- за с. Рогачево  -45 бр. контейнери тип „Бобър"

- за с. Стражица - 26 бр. контейнери тип "Бобър"

- за с. Сенокос -   44 бр. контейнери тип "Бобър"и 230 бр. кофи тип "Мева";

 - за с. Соколово -  50 бр. контейнери тип "Бобър"и 336 бр. кофи тип "Мева";

- за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 66 бр. кофи тип "Мева";

- за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 107 бр. кофи тип "Мева"

- за с. Безводица -  8 бр. контейнери тип "Бобър", 190 бр. кофи тип "Мева"

- за с. Ляхово -  6 бр. контейнери тип "Бобър"и 125 бр. кофи тип "Мева";

- за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър"и 53 бр. кофи тип "Мева";

- за с. Змеево - 8 бр. контейнери тип "Бобър"и 154 бр. кофи тип "Мева".

- за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 83 бр. кофи тип "Мева".

- за с. Преспа - 6 бр. контейнери тип "Бобър", 106 бр. кофи тип "Мева"

- за с. Тригорци  - 3 бр. контейнери тип "Бобър", 84 бр. кофи тип "Мева";

- за с. Дропла - 12 бр. контейнери тип "Бобър" и 192 бр. кофи тип "Мева";

- за с. Царичино - 12 бр. контейнери тип "Бобър" и 185 бр. кофи тип "Мева";

- за с. Гурково - 33 бр. контейнери тип "Бобър" и 125 бр. кофи тип "Мева" .


През 2016 г са нуждите на общината са закупени:


-         800 бр. кофи „Мева"

-         100 бр. кофи тип „Бобър"

-         50 бр. кошчета


Както и :

-         за с. Оброчище - 5 бр. контейнери тип „Бобър", 100 бр. тип „Мева";

-         за с. Кранево -  20 бр. контейнери тип „Бобър", 40 бр. тип „Мева";

-         за с. Дропла - 2 бр. контейнери тип „Бобър", 30 бр. тип „Мева";

-         за с. Безводица -  20 бр. тип „Мева";

-         за с. Дъбрава - 3 бр. контейнери тип „Бобър", 20 бр. тип „Мева";

-         за с. Змеево - 3 бр. контейнери тип „Бобър", 30 бр. тип „Мева";

-         за с. Кремена -  20 бр. тип „Мева";

-         за с. Ляхово - 1 бр. контейнери тип „Бобър", 20 бр. тип „Мева";

-         за с. Пряспа -20 бр. тип „Мева";

-         за с. Тригорци - 1 бр. контейнери тип „Бобър", 10 бр. тип „Мева";

-         за с. Царичино - 2 бр. контейнери тип „Бобър", 30 бр. тип „Мева";       Претоварна станция - гр. Балчик


От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Преотварна станция -гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. За периода от  13.05.2016 г. до края на годината на община Балчик е депонирала 7 127,17 т., от който 126,53 т. са биоразградими отдадъци.


За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№15/25.01.2010 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество №406/25.06.2013 г. с "БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 110 Б представлявано от Милен Иванов и Диана Ангелова.

За излезлите от употреба гуми в изпълнение на задълженията ни по чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 20 от Наредбата за третиране на излезлите от употреба гуми  (ДВ, бр. 73/2012г.) е сключен договор №86/16.01.2014г. с «Трансис Авторециклиращ консорциум» АД, гр. Варна, бул. «Приморски» №125, изп. Директор Николай Андонов Николаев.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №253/29.07.2011 г. с "ТРАНСИС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ" АД, гр. Варна, бул. "Приморски" № 125 представлявано от Николай Андонов Николаев.


За 2016г. има сключени договори:


-         Договор  № 422/24.06.2016 г. с „Булкредо" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-         Договор № 602/02.09.2016 г. с „Евротранс-Метал" ООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.


            В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т.6 от Закона за управление на отпадъци, община Балчик има сключен договор с „Екоколект" АД. За извършване на дейностите  на територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 74 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 57 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище.

За периода от месец Януари 2016 г. до края на месец Декември 2016 г. Разделно събраните отпадъци от цветните контейнери , съгласно отчета на „Екоколект" АД,  са:

ü     Общото количество отпадъци извозени до сепарираща инсталация са 123,81 т.;

ü     Количество рецеклируеми отпадъци от опаковки по материали - 20,25 т.:

-         Хартия -  9,84 т.

-         Пластмаси -  2,155 т.

-         PET (полиетилен) - 1,53 т. (вид пластмаса, която се използва за бутилки за минерална вода, газирани и безалкохолни напитки, опаковки за бисквити идр);

-         LDPE (полиетилен с ниска плътност) - 0,200 т. (вид пластмаса, която се използва за торбички за еднократна употреба, диспенсери за течни сапуни, меки бутилки, миещи препарати, домакинско фолио, опаковки от козметични продукти и др.)

-         HDPE (полиетилен с висока плътност) - 0,425 т. (вид пластмаса, която се използва за също бутилки, пликчета за пазаруване, торбички за фризер, кутии за сокове и сладолед, опаковки на шампоан и почистващи препарати, кошчета за отпадъци за капачки на минералната вода и др.)

-         метали - 0,115 т.

-         стъкло - 8,14 т.,

ü   Останалото количество отпадъци се депонират до регионално депо с. Стожер -103,56 т.


Съвместно „Екоколект" АД се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци. В края на 2015 г. и началото на 2016 г. бе проведена презентация на ученици от служители на общинска администрация Балчик. Раздадени им бяха книжки с обяснения за разделно събиране на отпадъците, дискове на резерват „Балтата", и за развлечението им  беше организирана разходка по туристическите обекти на територията на община Балчик


-         Рекултивация на депо за ТБО


Депото за ТБО (твърди битови отпадъци) е собственост на общината и кадастрална карта се намира в ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за ОП „ „Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци на община Балчик. След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи м. Декември 2016 г.


      Участие на обществеността


            Община Балчик се включи в  акция „Да изчистим България за един ден". В проведения на 04.06.2016 г.  мероприятие се включиха граждани от община Балчик и околните села. Бяха почистени - алея „Дамба", около рибарското селище, улици в населените места, площадки за отдих, района около градски стадион Балчик, района около местност „Кулака", около пенсионерски клубове и др. Събрани бяха  21,12 т. - 18,86 т. битови и 2,26 т. биоразградими (зелени) отпадъци, които бяха транспортирани до „Претоварна станция - Балчик". За събраните отпадъци през деня не се прилага механизмите за задължително финансово обезпечаване, т.е за тях не се дължат отчисления по чл. 60 и/или чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.


        Нерегламентирани сметища


Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника. През изминалата година бяха взети и мерки относно нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. По проект „Заетост на младите хора" за 6 месеца бяха наети младежи, който почистваха част от нерегламентираните сметища, местата за отдих, паркове и др. Служители от общинска администрация периодично извършваха контролни проверки на потенциално застрашени места  и бивши почистени нерегламентирани сметища за повторно замърсяване.


        Промяна в таксите за услуги по извозване на отпадъци


В края на 2016г. бе приета промяна на  промяна в Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на община Балчик, в която бяха приети новите такси за приемането и депонирането на битови и строителни отпадъци до „Претоварна станция - Балчик" и регионално депо с. Стожер, както следва:Наименование на услугата

Обикновена услуга

Бърза услуга

1.

Определяне маршрут за извозване на строителни отпадъци и земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна станция

сума

срок

сума

срок

10,00 лв. + 25 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 25,00лв./тон

3 дни

2.

Определяне маршрут за извозване на строителни отпадъци и земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до регионално депо Стожер

10,00 лв. + 5,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 5лв./ тон

3 дни

3.

Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, животински и прoмишлени неопасни - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна станция

10,00 лв. + 88,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 88,00 лв./тон

3 дни

4.

Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, животински и прoмишлени неопасни - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик депо Стожер

10,00 лв.+50,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 50,00 лв./тон

3 дни-         Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, към таксите ще бъдат добавяни и отчисления, който са определени в Наредбата № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.


-         Съгласно чл. 19 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, кметът на общината ще издава разрешително за депониране на отпадъците към депата, след пускане на заявление и заплатена такса за дадената услуга.


       Предстоящи актуализации


През настоящата 2017 г. предстои актуализация на Програмата за опазване на околната среда  и Наредбата за управление на отпадъците.