• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 107 Протокол 8 от 30.03.2017 г.


По двадесета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен Доклад за младежта за 2016 г. и Общински план за младежта за 2017 г. в община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 107: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (обн. ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г и бр. 14 от 20.02.2015 г.), общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Приема Годишен доклад за младежта за 2016 година в община Балчик.

2. Приема Общински план за младежта за 2017 година в община Балчик.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 г.

 

Годишният доклад за младежта на Община Балчик съдържа информация по индикаторите, заложени в Националната стратегия за младежта (2010-2020). Основните приоритети на политиката за младите хора в страната са насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.


НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 Г.

Към 31.12. 2016 г. населението на община Балчик по постоянен адрес е 21980 души, а с настоящ адрес 22 034 души.

В таблицата данните са за населението, разбити по възраст и пол.

1. Детското население в общината по възраст

Постоянен адрес

Настоящ адрес

1.1. Деца от 0 до 7 навършени г.

1258

1263

1.2. Деца - от 8 до 13 навършени г.

1481

1486

1.3. Деца от 14 до 17 навършени г.

804

808

Общо детско население

3543

3557

2. Пълнолетното население в общината по възраст и пол

Постоянен адрес

Настоящ адрес

2.1. Мъже от 19 до 62 навършени г.

7227

7236

1.11. Жени от 19 до 59 навършени г.

6063

6074

1.12. Мъже над 63 навършени г

2025

2036

1.13. Жени над 60 навършени г.

3122

3131

Общо пълнолетно население

18437

18477

Данни за броя на населението, по населени места в Община Балчик

по постоянен адрес за 2015 и 2016 г.

Населено място

Постоянен адрес

2015 г.

2016 г.

гр. Балчик

13565

13532

с. Безводица

347

340

с. Бобовец

161

175

с. Брястово

10

9

с. Гурково

481

485

с. Дропла

307

292

с. Дъбрава

159

151

с. Змеево

244

229

с. Карвуна

1

1

с. Кранево

676

672

с. Кремена

151

151

с. Ляхово

502

499

с. Оброчище

2369

2362

с. Преспа

207

209

с. Рогачево

178

183

С. Сенокос

607

602

с. Соколово

1043

1006

с. Стражица

487

480

с. Тригорци

176

158

с. Храброво

66

57

с. Царичино

118

113

с. Църква

296

274


Процесът на остаряване на населението се проявява в по-голяма степен в селата, където и като цяло населението е малобройно. Неблагоприятни са тенденциите за възпроизводство на трудоспособното население. Тревожни са данните за ражданията през 2015 и 2016 г.

 

Приоритет I.

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора

Образователната система в Община Балчик включва 7 училища, 13 детски градини  и Център за подкрепа на личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик. Общият брой на децата и учениците за учебната 2015/2016 г. 2213, в т. ч. 627 деца в ДГ и 1586 ученици в училищата, през учебната 2016/2017 година се обучават 2167 - от които 1567 ученици в училищата и 600 деца в детските градини.

Намаляването на децата в детските градини се дължи на ниската раждаемост. По-малкият брой ученици в училище е следствие от миграционни процеси в страната и най-вече в чужбина.Училищата в общината имат приети планове за превенция на отпадането на ученици в съответствие с националната Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Над 50% от завършилите средно образование в общината продължават образованието си във ВУЗ.

За осигуряване на максимален обхват и ранна адаптация в предучилищното обучение община Балчик е бенефициент  по проект „Заедно можем" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05М20Р001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" с финансиране в размер на 437 893,80 лв. за целева група от 368 деца

Професионално ориентиране на учениците се извършва в двете средни училища - в Балчик и Оброчище, където има по една паралелка за професионално обучение, с професия „Готвач" специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки" с общо 134 ученици. В ПУИ Кранево през настоящата учебна година има 82 ученици от първи до 10 клас, като учениците след VIII клас се обучават още две години по професия „Кухненски работник".

През 2016 година по Проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора", финансиран  от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, е извършен подбор и са назначени 14 младежи на възраст до 29 години на длъжност  "озеленител" за период от 15 март до 15 септември 2016 г..

От м. май 2016 година в общината се изпълнява проект „Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик". 80 младежи с неуспешна реализация на пазара на труда ще преминат мотивационно обучение и ще бъдат насочени за регистрация в Дирекция „Бюро по труда", 60 от тях ще се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация, а 45 ще бъдат наети в общинската предприятие „БКС"


Приоритет II.

Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

Основните центрове за информация на младежите са училищата и читалищата. Чрез своите форми на работа и допълнително организирани тематични кампании, те осигуряват достатъчно информация за младите хора по важни за тях въпроси.

От учебната 2016/2017 г. всички седем общински училища работят по проект с конкретен бенефициент МОН, BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" по ОП НОИР. В общинските училищни програми „ТВОЯТ ЧАС" са изградени общо 72 групи със 771 ученици, които изпълняват дейности за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците; дейности за преодоляване на обучителни затруднения; дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците; участие в междуучилищни дейности; работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците.

В ЦПЛР - ОДК Балчик през 2015 г. са  формирани 51 постоянни групи с 802 деца и ученици, а през 2016 г. групите са 55 с 851 участници в направленията „Наука и техника", „Изкуство", „Спорт и туризъм". Общинският ученически парламент и ученическите съвети, както и новосформираният клуб „Дебати" насочват своята дейност за повишаване информираността и гражданската активност на учениците и развитие на доброволчеството.

Близо 270 деца и ученици се включват в школите по изкуства към народните читалища - народни и модерни танци, пеене, школи по класически и народни инструменти и пр.Тези дейности спомагат за ранно откриване на таланти, кариерно ориентиране и превенция от зависимости.

В библиотеките на читалищата в община Балчик младите хора имат постоянен достъп до социалните мрежи и информация. От услугите на шестте читалища, включени в програма „Глобални библиотеки" се ползват предимно ученици и младежи, млади селскостопански производители и пр.


Приоритет III.

Насърчаване на здравословен начин на живот

              На територията на общината съществуват три  болнични заведения : МБАЛ „Балчик", Държавна психиатрична болница; Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата.Работят пет медицински центъра, лечебни заведения за извънболнична помощ, от които един в гр. Балчик  -  „Медицински център" ЕООД Балчик, два в „Албена" и два в с. Кранево. В град Балчик функционира филиал на Център за спешна медицинска помощ-Добрич, една медико-диагностична и медико-техническа лаборатория и една микробиологична лаборатория. Разкрити са 17 практики за доболнична лекарска помощ и 11 практики за дентална медицина.

Училищното и детско здравеопазване се обезпечава от 12 медицински сестри, които обслужват общо 20 здравни кабинета към училищата и детските градини. Медицинските специалисти периодично организират лектории, беседи и консултации с учениците по въпроси на предпазване от зависимости - тютюнопушене, алкохол, наркотици, за сексуалното и репродуктивното здраве, здравословно хранене и др.

Община Балчик е организатор на ежегоден масов крос „Не на дрогата" и на два спортни празника - през м. май и м. ноември, в които участват ученици от общинските училища, граждани.

През 2016 година в различните етапи на ученическите игри се включиха близо 400 ученици в трите възрастови групи. За нас е особено важно учениците да спортуват в училище, без да се търсят високи постижения. Учениците от ПУИ Канево участват в състезание между помощните училища. Всички училища разполагат с физкултурни салони и открити спортни площадки, които са в много добро състояние. Всички училища и детски градини реализират проекти по ПМС 129 от 2000 година за физическо възпитание и спорт. В трите детски градини в Балчик се реализира проект на БК „Черноморец" за деца на 5-6 години.

Над 300 ученици и младежи спортуват активно в повече от десет спортни клуба на територията на общината. Постижения в национални и международни състезания имат състезателите от Клуб по лека атлетика „Черно море-2005", Морски клуб Балчик, клуб по бокс и кикбокс „Фуриозо",   Футболен клуб „Черноморец", Шахматен клуб, Радиоклуб и др. По Националната програма за закрила на деца с изявени дарби един ученик получаваше стипендия от Министерство на младежта и спорта за своите постижения. Домакинствата на град Балчик, КК „Албена", Оброчище, Змеево и др. на национални и международни състезания също играе важна роля за привличане на младите хора към спортни занимания.


Приоритет IV.

Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение

Социалните услуги в общността са сред основните инструменти, чрез които се насърчава социалното включване на уязвимите групи. През 2016 г. в Балчик е създаден нов „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда". Завишен е капацитетът на Центъра за обществена подкрепа Балчик от 25 на 40 души. Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, с капацитет 14 деца и младежи, успешно работи за интегриране на младите хора в общността - децата посещават училище, на младежите, навършили 16 години, се осигурява подходяща работа през летните месеци, всички настанени в центъра имат свободен достъп до обществения живот в града.

Услугата ,,Топъл обяд" се ползва от деца и младежи с доказани социални нужди. Услугата се предоставя непрекъснато по проект финансиран от фонд Социална подкрепа или от ОП. Община Балчик работи по проект „Приемна грижа", който вече е утвърдена услуга със 7 професионални семейства и 9 деца.


Приоритет V.

Развитие на младежко доброволчество

Младите хора в Община Балчик участват в организирани благотворителни акции с труд, дарения или пари. Най - разпространени са националните благотворителните кампании с SМS. От участващите в провежданите кампании за подкрепа на болни хора в града и общината близо 35%  са младежи. Общинският ученически парламент и Ученическите съвети организират кампании за подкрепа на ученици и деца по повод Коледа и Нова година, във връзка с началото на учебната година, за абитуриентските балове и пр. В тях участват над 1000 ученици от общинските училища и ЦПЛР - ОДК. През 2016 година децата от пет детски градини организираха инициативата „Подари играчка", в осъществяването на която близо 100 деца подариха по една любима играчка на деца от други детски заведения.

За разширяване на доброволчеството Община Балчик насочва усилия към разясняването му сред младите хора, насърчаване на приемствеността в доброволческите екипи и включване на нови доброволци, обучение на млади доброволци, стимулиране на активността на младите хора и формиране на чувствителност към нуждите на гражданското общество, активиране на институции и НПО за работа с доброволци и др.

 

Приоритет V.

Повишаване на гражданската активност

През 2016 г., в ученическите съвети в шестте училище на общината са включени близо 50 ученици, 21 ученици са избрани в Общинския ученически парламент, и още 20 ученици са участници в новосформирания клуб „Дебати" към ЦПЛР - ОДК Балчик. Чрез тях младежите осъществяват сътрудничество с общинската администрация и общинския съвет, както и с други местни институции и организации. По неофициални данни в младежки партийни организации членуват близо 100 младежи и девойки от общината. Всяка година ученици от средното училища „Христо Ботев" гр. Балчик, посещават общинската администрация и се запознават с работата й, провеждат среща с кмета на община Балчик, задават писмени и устни  въпроси за неговата работа, правят предложения за града, участват в инициативата „Кмет за един ден". Общинският ученически парламент провежда съвместна сесия с Общинска съвет - Балчик, а учениците участват в заседанията на постоянните комисии. Младите хора активно се включиха в изборите за президент и вицепрезидент, участват в ежегодната инициатива за избор на „Лице на Балчик" по повод празника на града, в избора на спортист на годината и др.

През 2016 г. в четири от училищата са проведени 11 лектории, презентации и беседи по теми, свързани със защита правата на човека, особено по въпросите на правата на детето, дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора, в които участие са взели 274 ученици на възраст от 12 до 18 години. За стимулиране на участието на младите хора и техните организации в опазването, подобряването и управлението на природното богатство всички училища организират инициативи за Деня на земята, Деня на Черно море, включват се в кампанията „Да изчистим България", осъществяват съвместни програми с Ботаническа градина-Балчик, провеждат излети и посещения в природен резерват „Балтата" и други природни обекти в областта и страната.


Приоритет VII.

Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони

Продължава добрата практика на изнесени работни места на бюрото по труда или консултативни приемни в малките населени маста, с помощта на кметовете и кметските наместници.

За насърчаване на заетостта основен подход е включването на безработните лица в програми и мерки финансирани по Закона за насърчаване на заетостта и оперативните програми.

Два проекта изпълнява Община Балчик през 2016 година, които продължават и през 2017 г.:  „Обучения и заетост за младите хора" и „Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик".

Политиката на общината за увеличаване броят на млади хора от селата в нови проекти за обучение и заетост и активното им включване в развитието на населените места ще продължава през следващите години.

 

Приоритет VIII.

Развитие на междукултурния и международния диалог

Етническото многообразие и културното наследство са важен фактор за развитието на мултикултурния диалог и съвместното съжителство в дух на толерантност и сътрудничество. От 2016 година, за срок от две години, в община Балчик проектът „Заедно можем" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"  ще повиши качеството на обучението в детските градини чрез допълнителни  занимания  с  деца,  за  които  българският  език  не  е  майчин  за  овладяване  на официалния език преди постъпване в първи клас, подготовка за писане и стимулиране на детското въображение и креативност, осигуряване на транспорт за 42 деца от ромския квартал „Младост" с. Оброчище до ДГ „Първи юни"; ще насърчава общуването и съвместните изяви на децата от различни етноси чрез организиране на общи чествания и конкурси и включване на родителите във възпитателния процес; чрез различни форми на педагогическо взаимодействие и др. Именно възпитаването на толерантност към различното е полезно поради факта, че се намалява агресията, възпитава се работата в екип и се развива междукултурният опит.

 

Приоритет IX.

Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

Учени