• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 105 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Отчет на работата на служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 105: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Отчет на работата на служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"