• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 104 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ивелин Георгиев Иванов по отношение на ПИ № 31245.501.359 по кадастралната карта на с. Змеево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 104: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с заявление вх. № 94И-1391-3/27.02.2017 г, общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между община Балчик и Ивелин Георгиев Иванов от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 31245.501.359 по кадастралната карта на с. Змеево, целият с площ от 896 м², като Ивелин Иванов изкупи частта на община Балчик, равняваща се на 376 м² (триста седемдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4707/06.03.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1880,00 лева (хиляда осемстотин и осемдесет лева), без ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"