• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 103 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Парашкева Найденова Пенчева по отношение на ПИ 02508.1.333 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 103: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с заявление вх. № 94П-988-1/01.03.2017 г., общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между община Балчик и Парашкева Найденова Пенчева, чрез пълномощника си Иво Пенчев от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 02508.1.333 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХL, кв. 26 по ПУП на в.з. „Изгрев" град Балчик, целият с площ от 775 м², като Парашкева Пенчева изкупи частта на община Балчик, равняваща се на 365 м² (триста шестдесет и пет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4709/07.03.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 9 125,00 лева (девет хиляди сто двадесет и пет лева), без ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"