• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 102 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в ПИ 02508.75.86 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 102: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет - Балчик и във връзка с заявление вх. № 94С-2203-1#2/30.01.2017 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 2304,00 лева (две хиляди триста и четири лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда с РЗП 144 м² към съществуваща жилищна сграда, върху общинска земя УПИ ІХ, кв. 38 по ПУП на град Балчик, ПИ № 02508.75.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4708/07.03.2017 г. на Слави Иванов Ангелов.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"