• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 101 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба на земеделска земя - ПИ № 66250.31.151 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 101: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4698/21.12.2016 г., представляващ земеделска земя - лозе, трета категория с идентификатор № 66250.31.151 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 467 м2 (четиристотин шестдесет и седем квадратни метра).

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 836,00 лв. (осемстотин тридесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга.

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"