• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 100 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба на земеделска земя - ПИ № 66250.31.142 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 100: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4691/21.11.2016 г., представляващ земеделска земя - лозе, трета категория с идентификатор № 66250.31.142 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 503 м2 (петстотин и три квадратни метра).

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 900,00 лв. (деветстотин лева), като начална цена за провеждане на търга.

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"