• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 99 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 99: Общински съвет Балчик не дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4478/01.10.2015 г., представляващ земеделска земя - нива, пета категория с идентификатор № 62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево, с площ от 13 122 м2 (тринадесет хиляди сто двадесет и два квадратни метра).

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

8 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 11 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"