• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 98 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 62788.33.6 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 98: Общински съвет Балчик не дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4481/01.10.2015 г., представляващ земеделска земя - нива, пета категория с идентификатор № 62788.33.6 по кадастралната карта на с. Рогачево, с площ от 17 790 м2 (седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет квадратни метра).

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

8 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 13 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"