• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 97 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По десета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 97: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2017 г., приета с решение № 57 от 26.01.2017 г., като допълва:

Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните имоти:

- Земеделска земя - лозе с площ от 503 м2, представляващо ПИ № 66250.31.142 по кадастралната карта на с. Сенокос, общ. Балчик;

- Земеделска земя - нива с площ от 17 790 м2, представляваща ПИ № 62788.33.6 по кадастралната карта на с. Рогачево, общ. Балчик;

- Земеделска земя - нива с площ от 13 122 м2, представляваща ПИ № 62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево, общ. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

12 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 НЕ ГЛАСУВА