• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 96 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По девета точка от дневния ред: Докладна за отдаване под наем кухненски блок и столова, намиращи се в част от първи етаж на „МБАЛ - Балчик" ЕООД, град Балчик, чрез публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 96: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем кухненски блок, съдържащ :

-         склад с площ 8,79 м2

-         склад с площ 44,59 м2

-         склад с площ 9,66 м2

-         подготвителна за месо с площ 20,26 м2

-         подготвителна за яйца, риба и зеленчуци с площ 21,75 м2

-         миялно помещение към кухня с площ 5,77 м2

-         помощна кухня с площ 20,02 м2

-         топла кухня с площ 50,22 м2

-         миялно помещение и разливна към столова с обща площ 24,90 м2

-         2 бр. хладилни камери с предверие, с обща площ 15,35 м2

-         стая за почивка, баня и санитарен възел с предверие, с обща площ 23,03 м2

- общи части към горепосоченият част от имот с обща площ 30,85 м2

и столова с площ 47,53 м2, всичко с площ 322,72 м2, намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ" ЕООД, гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" № 1 - публична общинска собственост, актувано с АОС 217 от 1999 год., за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/ за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 1 858,86 лв. /хиляда осемстотин петдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки/, без ДДС, съгл. Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Общ. Балчик.

3. Кандидатите за участие е необходимо да отговарят на следните изисквания:

3.1. да са регистрирани по Търговския закон;

3.2. да извършват дейност, предмет на търга а именно търговия и преработка на хранителни стоки;

4. Конкурсни условия :

4.1. след спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава :

-  да спазва предмета на дейност и да не променя предназначението на имота;

- за своя сметка да подържа и почиства, наетият от него имот;

- при осъществяване на модернизации и подобрения в имота, следва предварително да ги съгласува с Община Балчик;

- да спазва стриктно разпоредбите на Закона за храните;

- за заплаща в срок дължимите суми за ел. енергия и вода;

4.2.  да осигури минимум 5 броя работни места в обекта.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"