• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 95 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно изпълнение на Програма "Старт в кариерата",  съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 58/26.01.2017 г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 95: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2017г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно назначаването на Махмуд Неджетов Махмудов - на длъжност технически изпълнител деловодител в Общинска администрация Балчик, пътуващ по направление Соколово-Балчик и обратно, за периода до приключване на програмата  до 01.12.2017 г.

2. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2017г., приходящи от други общини, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно назначаването на Мария-Габриела Светлинова Русева - на длъжност технически изпълнител деловодител в Общинска администрация Балчик, пътуваща по направление Добрич - Балчик и обратно, за периода до приключване на програмата  до 01.12.2017 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"