• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 94 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По шеста точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001 - 2.007 „Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 94: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 3 от НОРПУРОИ и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество",  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие:

      -  Община Балчик да подаде проектно предложение по процедура BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на социалното предприемачество"  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020;

            - Да бъде предоставена за ползване за срока на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта, оранжерия на бетонна основа с метални профили и стъклени плоскости със застроена площ 520,00 м2 /строена през 1989 г./, находяща се в недвижим имот  - общинска собственост № 02508.7.071 в гр. Балчик, акт за частна общинска собственост № 1987.

- За нуждите и целта на проекта да бъде извършен основен на ремонт на горецитираната оранжерия - финансиран от европейската програма, при спазване на приложимите закони и условия по Програмата. 

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"