• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 93 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По пета точка от дневния ред: Докладна за предоставяне на временна финансова помощ на СНЦ „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 93: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с необходимостта от успешно изпълнение на проект по Мярка 4.1 "Подготвителна помощ за стратегии за Воденото от общностите местно развитие/ВОМР/" по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване" на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014 - 2020 г., с предмет - разработване на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла - Каварна - Балчик, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде предоставена временна финансова помощ на СНЦ „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик", в размер на 14 000,00 (четиринадесет хиляди) лева, за изпълнение на заложените в проекта дейности, след подписване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ.

2. Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства, да бъдат възстановени на Община Балчик от бюджета на проекта, след неговото отчитане.

3. Възлага на Кмета на община Балчик, да предприеме необходимите фактически и правни действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"