• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 92 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По четвърта точка от дневния ред: Докладна за избиране на представител на община Балчик пред Общото събрание на акционерите на „Тихия кът" АД гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 92: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 226 от Търговския закон, чл. 19,  т. 12, т. 13 и т. 14 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност /Приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.4.2014г. от Общински съвет-Балчик/ и във връзка с покана вх.№ 30-429-1/13.03.2017г. от Съвета на директорите на "ТИХИЯ КЪТ" АД, Общински съвет Балчик:

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Илиян Стефанов Станоев с ЕГН: ***- председател на Общински съвет Балчик да представлява Община Балчик пред Общото събрание на акционерите на "ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 13.04.2017г. от 11.00 часа в гр.Балчик, алея "Въскресия Деветакова" №26, като участва в Общото събрание с всички права, произтичащи от качеството на акционер на Община Балчик в "ТИХИЯ КЪТ" АД и да гласува по предложените проекти за решения на Общото събрание, както следва:

По проект за решение № 1: "ЗА"

По проект за решение № 2: "ПРОТИВ", като предложи следния проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2016 г., в размер на 10 537.60 лв., да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент"

По проект за решение № 3: "ЗА"

По проект за решение № 4: "ЗА"

По проект за решение № 5: "ЗА"

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"