• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 91 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По трета точка от дневния ред: Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридическо лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 91: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на община Балчик, общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на „Фестивал на цацата" със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗЕЛЕНИ ПОСОКИ", с адрес: гр. Варна, район „Одесос", ул. ***, представлявано от Петя Събева. По силата на сключения договор да се предоставят на СНЦ „Зелени посоки" заложените средства в приетия за съответната година бюджет.

2. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване на договор за сътрудничество, предмет на т. 1 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"