• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 90 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за приемане на бюджетната прогноза за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 90: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2018 г. - 2020 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2018 година, в размер на  13 093 765 лева и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 080 730 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2019 година, в размер на  13 141 000 лева и разходи в местни дейности в размер на              12 047 744 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2020 година, в размер на  13 256 175 лева и разходи в местни дейности в размер на 12 194 230 лева. 

    4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"