• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 89 Протокол 8 от 30.03.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Докладна за даване съгласие община Балчик да поеме дългосрочен общински дълг.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 89: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 13 и чл. 17  от Закона за общинския дълг, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

Дава съгласие Община Балчик да поеме дългосрочен общински дълг при следните параметри:

1. Максимален размер на кредита: до 5 000 000 /пет милиона/ лева;

2. Валута на кредита - български лева /BGN/;

3. Вид на кредита: дългосрочен банков кредит, поет с договор за  общински заем;

4. Цел: за финансиране на инвестиционен проект за подобряване на градската среда чрез възстановяване и ремонт на асфалтови настилки, бордюри, тротоари и осветление на улици на територията на община Балчик и др. разходи;

5. Краен срок на издължаване: до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит.

6. Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Погасяване на главницата след  изтичане на гратисния период на равни месечни погасителни вноски.

7. Начин и срок на усвояване - на части, в срок до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.

8. Условия за плащане на лихва при кредита : ежемесечно.

9. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на община Балчик на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка с IBAN BG36UNCR96603124005215, BIC UNCRBGSF, открита при УниКредит Булбанк АД, с титуляр община Балчик, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а" до „ж" и чл.52, ал.1, т.1 букви "а" и „б"  от Закона за публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите.

10. Годишен лихвен процент: 3 - месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 5% годишно;

11. Лихвен процент при просрочие на главница - образува се от сбора от годишния лихвен процент по т.10 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната стойност на надбавката - 3% годишно.

12. Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихви.

13. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит - без такса;

14. Годишна комисионна за управление на кредит, платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата - максимум 1% годишно.

15. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита - без комисионна.

16. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него.

II. Възлага на кмета на Община Балчик да проведе процедура, съгласно чл.19 от Закона за общинския дълг, за избор на финансова институция за предоставяне на кредита при одобрените от Общинския съвет параметри и сключи договор със спечелилия участник.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

14 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"