• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 216 Протокол 16 от 20.09.2016 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Разглеждане молба от Николай Евгениев Маринов от с. Соколово за отпускане на помощ.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 216: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ на Николай Евгениев Маринов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"