• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 214 Протокол 16 от 20.09.2016 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик с проект „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура",  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 214: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик  по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони",  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1.    Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност", което е подготвено по   реда на  НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че  дейностите, включени в проектното предложение „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност" съответстват на  Общинския план за развитие на Община Балчик за периода 2014-2020, Приоритет 3.  Качествена жизнена среда - изграждане, поддържане, модернизация на техническата инфраструктура, опазване на околната среда, Мярка 3.2. Развитие и техническо усъвършенстване на пътната инфраструктура.

3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия.

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"