• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 206 Протокол 16 от 20.09.2016 г.

По единадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Красимир Асенов за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 206: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94К-1075-1/29.08.2016 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/ за учредяване право на пристрояване на тераса с площ 12 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 53120.507.302.2.6 по кадастралната карта на с. Оброчище, представляващ апартамент № 128 ул. „Тинтява" № 2,  с. Оброчище, собственост на Красимир Иванов Асенов.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"