• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 202 Протокол 16 от 20.09.2016 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Балчик на имот - държавна собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 202: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 54 от ЗДС и във връзка с писмо вх. № 09-00-67#1/08.05.2016 г.:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се направи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България, чрез Областен Управител на област Добрич, да бъде прехвърлен безвъзмездно на Община Балчик по реда на чл. 54 от ЗДС недвижим имот - частна държавна собственост, съгласно АДС № 5456/26.07.2016 г., представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.87.145.1.5 - втори етаж от административна сграда в гр. Балчик, пл. „21 септември" №6.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"