• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 199 Протокол 16 от 20.09.2016 г.


По трета точка от дневния ред: Промяна в списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложение № 11в, приет с Решение 43, Протокол 6 от 28.01.2016 г. на ОбС Балчик, поради настъпила промяна във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 199: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината и във връзка с докладна записка с вх. № 33-157-1/15.08.2016 г., Общински съвет - Балчик:

РЕШИ:

1. Променя списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложение № 11 в, приет по т. 6, Решение 43, Протокол 6 от 28.01.2016 г., поради настъпила промяна във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот" по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Името на Т.А.Е. от гр. Добрич, психолог в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, се добавя в Приложение 11в /Списък на служителите в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2016 г., приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация/.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"