• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 197 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Определяне на представител от Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология при ОбС Балчик за член на Областен център за намаляване на риска от бедствия

Вносител: Веселин Николов - председател на ПКУТСЕ

РЕШЕНИЕ 197: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 64а, ал.2 от ЗЗБ и писмо изх. № ОМП-04-33/25.07.2016г. на Областен управител на област Добрич, ОбС Балчик ОПРЕДЕЛЯ за член на Областен център за намаляване на риска от бедствия при област Добрич: Веселин Георгиев Николов, общински съветник при ОбС Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Гласуване.

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"