• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 196 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Балчик, със средства от бюджета на Общината

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 196: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си за сметка на заложения резерв за 2016г. от общинския бюджет на общ. Балчик да се отпуснат 10 000.00 лв. ( десет хиляди лева) за финансово подпомагане на изследвания и процедури, на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянна адресна регистрация на територията на Община Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване.

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"