• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 195 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда" (ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежата на с. Оброчище".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 195: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда" (ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа на с. Оброчище", Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда" (ПУДООС), за финансиране на проект „Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа на с. Оброчище";

2. Удостоверява, че разработеният проект „Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежата на с. Оброчище" е в пълно съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на община Балчик 2014-2020 година, Приоритет 3.  Качествена жизнена среда  -  изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазван е на околната среда, Мярка 3.4. Развитие на водопроводната и канализационната инфраструктура в съответствие с  План за управление на водите в община Балчик за периода 2009-2022

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта;

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване.

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"