• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 194 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Определяне на нов упълномощен представител на община Балчик за всяко общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК" ООД, град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 194: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, във връзка с Трудов договор №420/15.07.2016г., Общински съвет- гр. Балчик

І. Отменя приетото Решение №44 по Протокол №6/28.01.2016г.

ІІ. Дава мандат на Кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов да гласува, както намери за добре, с оглед запазване интереса на Община Балчик на всяко едно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич с всички правомощия, произтичащи от членството на общината.

III. В случай на невъзможност за участие на Кмета на Община Балчик г-н Ангелов, определя г-н Димитрин Димитров - зам.-кмет "УТТЕМСЕ" за представител на община Балчик в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич и дава мандат да гласува, както намери за добре, с оглед запазване интереса на Община Балчик с всички правомощия, произтичащи от членството на общината.

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"