• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 193 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2016/2017 година, съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 193: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА № 7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „В. Левски" с. Соколово с вх. № 31-12-3/06.07.2016 г., ОУ „Г.С.Раковски" с. Сенокос с вх. № 31-10-5/12.07.2016 г., ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево с вх. № 31-18-5/08.07.2016 г. и ОУ „Антим I" Балчик с вх. № 31-07-12/18.07.2016 и становища от началника на РИО Добрич с изх. № ОМД 11-1920/04, 05 и 14.07.2016 г., Общински съвет - Балчик

Р Е Ш И :

I. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в
ОУ „В. Левски" с. Соколово, ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос и ОУ „Антим I" гр. Балчик
за учебната 2016/2017 година, по чл.11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както
следва:
1. ОУ "Васил Левски" село Соколово              бр. уч.                        Недостиг

I клас                                                             12 ученици                4 уч.

II клас                                                            13 ученици                3 уч.

III клас                                                           12 ученици                4 уч.

IV клас                                                          10 ученици                8 уч.

V клас                                                            10 ученици                8 уч.

VI клас                                                          12 ученици                6 уч.

2. ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос                бр. уч.                        Недостиг

I клас                                                             14 ученици                2 уч.

III клас                                                           10 ученици                6 уч.

IV клас                                                          10 ученици                6 уч.

VII клас                                                         12 ученици                6 уч.

VIII клас                                                        14 ученици                4 уч.

3. ОУ „Антим I" град Балчик                     бр. уч.                        Недостиг

VI б клас                                                       15 ученици                3 ученици


II. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ
„В. Левски" с. Соколово, ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос и ПУИ „Акад. Т. Самодумов" с. Кранево за учебната 2016/2017 година, по чл. 11, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

1. ОУ "Васил Левски" село Соколово              бр. уч.                        Недостиг

слята паралелка VII - VIII клас, 11+9                     20 ученици                -

2. ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос                бр. уч.                        Недостиг

слята паралелка V - VI клас, 9+15                          24 ученици                -

3. ПУИ "Акад. Т. Самодумов" с. Кранево        бр. уч.                        недостиг

слята паралелка І - ІV клас, 2+13                           15 ученици                -

слята паралелка ІІ - ІІІ клас, 2+8                            10 ученици                -


ІІІ. На основание чл. 11, ал. 2 - 6 от Наредба № 7/29.12.2000 година за учебната 2016/2017 г. не се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определения единен разходен стандарт за издръжка на един ученик за съответната дейност.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"