• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 192 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По единадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие бюджета на ОбА в дейност „МБАЛ" да бъде завишен с 20 000 лева, капиталов трансфер за закупуване на лек автомобил.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 192: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в дейност "МБАЛ" да бъде завишен с 20 000 лева, капиталов трансфер за закупуване на лек автомобил.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"