• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 191 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 191: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Алекси Митков Русев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

2. Ася Чавдарова Асенова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

3. Димитър Георгиев Великов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

4. Ресмие Аптураманова Адемова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

5. Петко Христов Петков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

6. Кристиана Иванова Константинова от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 200,00 (двеста) лева.

7. Станко Жеков Маринов от с. Кремена, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

8. Георгена Райчова Адамска от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

9. Розалия Миткова Христова от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"