• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 190 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 190: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка ал. І, т. 18 от Закона за местното самоуправление местната администрация и Докладна записка с вх.№ 94Ф-1204-1-1 от страна на началник отдел „ГРАО" при ОбА-Балчик:

1 . Общински съвет дава своето съгласие улицата между кв.143 и кв.170 по плана на гр. Балчик, започваща от ул."Янтра" и завършваща до новооткритата улица без име /2/ успоредна на ул. „д-р Иван Пенаков", да се именува с името „Генерал Стефан Тошев"

2. Общински съвет дава своето съгласие улицата, успоредна на ул. „д-р Желязко Бончев", започваща от ул. „д-р Иван Пенаков"", пресичаща ул. „Борис Янев", ул. „Баба Райна" и завършваща до ул. „Желязко Бончев", да се именува с името „Генерал Тодор Кантарджиев".

Двете улици да се включат в Националния класификатор пътните артерии на Република България.

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"