• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 188 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По седма точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ № 03174.52.7 и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот за „Пп - предимно производствена устройствена зона", образуване на улична отсечка от о.т. 63 с цел достъп до имота, като се променя УПИ ІV в кв. 24 по плана на с. Безводица, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 188: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 03174.52.7 и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот за "Пп - предимно производствена устройствена зона", образуване на улична отсечка от о.т. 63 с цел достъп до имота, като се променя УПИ IV в кв.24 по плана на с. Безводица, Община Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"