• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 187 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.216 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 187: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4405/10.02.2015 г., представляващ незастроено дворно място с идентификатор № 02508.74.216 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ XXX, кв. 45 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 432 м2 /четиристотин тридесет и два квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 800.00 лв. /десет хиляди и осемстотин лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"