• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 186 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По пета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 186: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4669/05.07.2016 г., представляващ незастроено дворно място с идентификатор № 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ XXVII, кв. 1036 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 328 м2 /триста двадесет и осем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 528.00 лв. /осем хиляди петстотин двадесет и осем лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"